Wiz.be
easyPAGES.be
iSecurity.be

Opleiding.be
.be domein registratie
Tik de naam in die u wilt controleren (zonder www of .be).
Toegelaten karakters : "a..z, 0..9, -".
www..be   
=> 5,99 EUR
Wettelijke bepalingen

Disclaimer
Door gebruik te maken van de Solution Wiz websites verklaart u zich akkoord met alle voorwaarden bepaald doorheen de site, zelfs wanneer die niet in uw moedertaal worden opgegeven.

Inhoud
De informatie op deze websites is enkel bedoeld om een algemene indruk te verschaffen betreffende de producten en diensten van Solution Wiz en is derhalve niet bindend voor Solution Wiz bvba.

In geen geval kan Solution Wiz bvba aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het gebruik van deze sites.

SOLUTION WIZ WIJST ELKE GARANTIE AF, DIRECT OF INDIRECT, MET BETREKKING TOT EENDER WELKE KWESTIE GERELATEERD AAN OF VERWIJZEND NAAR DE SOLUTION WIZ WEBSITES.

Solution Wiz behoudt zich het recht voor om de informatie op de Solution Wiz Websites aan te passen zonder huidige of toekomstige klanten daarvan op de hoogte te stellen.

IN GEEN ENKEL GEVAL KAN SOLUTION WIZ AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF VOORTVLOEIENDE SCHADE ONTSTAAN UIT HET GEBRUIK VAN, OF BETALINGEN GEBASEERD OP, DE INFORMATIE OP DE SOLUTION WIZ WEBSITES.

Eender welke software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden of te gebruiken via de Solution Wiz Websites ("Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van de producent van de betreffende software. Het gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentie overeenkomst die gepaard gaat met of bijgevoegd is bij de software of andere toepasselijke licentie overeenkomsten tussen u en de producent van de software.("License Agreement"). U dient de licentie overeenkomst te lezen en te accepteren alvorens u de software gebruikt. Elk gebruik, reproductie of distributie van de software dat niet in regel is met de licentie overeenkomst is uitdrukkelijk verboden.

Op deze sites worden links gelegd naar andere sites. Solution Wiz is niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruikt maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Solution Wiz geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Solution Wiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Auteursrecht
De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze sites vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze sites, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Sommige namen, tekens en logo's die op deze sites worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van Solution Wiz) zijn beschermde handelsmerken.

Privacy beleid
De persoonsgegevens die u op deze sites verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Solution Wiz bvba, Spoorwegstraat 13, B-3800 Sint-Truiden.

Deze gegevens worden door Solution Wiz verwerkt in het kader van de klantenadministratie.
De betreffende gegevens worden niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden noch vrijgegeven aan derden.

U beschikt over een inzage- en correctierecht.

Verkoopvoorwaarden
Prijzen
Alle prijzen op deze sites zijn vermeld in EURO tenzij specifiek anders vermeld.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij specifiek anders vermeld.

Catalogue Online
De prijzen op de websites zijn onderhevig aan prijswijzigingen bij de leveranciers van Solution Wiz.

Indien er wijzigingen zijn van de prijzen tussen het moment van de bestelling en de levering van de goederen wordt er altijd contact opgenomen met de klant vooraleer de levering plaats vindt.

Pakketten met programmatiefouten worden enkel vervangen indien de uitgever daarmee instemt. Solution Wiz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor programmatiefouten. Klachten in verband met dergelijke problemen kunnen enkel door de uitgevers worden behandeld. De klant dient zich dan ook voor dergelijke klachten rechtstreeks tot de uitgevers te wenden.

Op Cd-rom?s geldt een garantie van acht dagen voor leesfouten. Cd-rom?s met leesfouten worden door ons getest en indien nodig vervangen door een nieuwe Cd-rom met hetzelfde product.
Bij beschadigingen ontstaan door toedoen van de klant vervalt de garantie.

DNS Registration
Eenieder die de registratieprocedure op deze sites doorloopt verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden voor het registreren van een naam in het "be" domein.

Eenieder die de registratieprocedure op deze sites doorloopt verbindt zich ertoe de kosten voor de registratie te dragen.

Bij weigering van de betaling door de kaartuitgever moeten de verschuldigde bedragen via overschrijving aan Solution Wiz betaald worden binnen 5 dagen na de registratie.

Solution Wiz stelt aan de licentienemer gratis het gebruik van haar nameservers en een tijdelijke "under construction" pagina ter beschikking. De licentienemer heeft evenwel geen inspraak in het bepalen van de inhoud van deze "under construction" pagina.

Web- & E-mail hosting
Looptijd
Hosting overeenkomsten worden per jaar afgesloten.

Misbruik
De gemeenschappelijke hosting servers zijn niet geschikt voor websites met private, bedrijfs- of persoonskritische informatie.

In geen geval kan Solution Wiz bvba aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging, diefstal of ander misbruik van informatie gestockeerd op de hosting servers.

De klant verbindt zich ertoe de dienst niet te gebruiken om enig materiaal te verzenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of herbergen waarvan het bestaan, de inhoud, het in bezit hebben, de verdeling of het gebruik beledigend, racistisch, onfatsoenlijk, bedreigend, obsceen, grof, lasterlijk, frauduleus of misleidend is, inbreuk pleegt op auteursrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten, zakengeheimen of wetten inzake bescherming van het privť-leven, een misdrijf uitmaken of een bevel van een rechtbank of overheid overtreden, of op enige andere manier onwettig zijn.

Evenmin zal de klant de dienst gebruiken om hinder, ongemakken, terreur of nodeloze bezorgdheid te veroorzaken. In het algemeen zal de klant de dienst gebruiken voor bonafide en wettige doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en aanvaarde gebruiksrichtlijnen van het Internet en de Internet-Normen ("Netiquette").